เลือกภาษา/Languages
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
สาระสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ลิงค์สำนักงานการศึกษา
 
เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.204.163.26
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 26
สมาชิกใหม่:
Pim
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.204.xxx.xx
69.58.xxx.xx

  ทั้งหมด: 2
เวลาในขณะนี้:
Apr 16, 2014
11:08 am ICT
รวมดาวโหลด
 1. รวมเอกสารจากการนิเทศการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

 2. เทคนิคการคิดเลขเร็ว ม.ต้น ย่อ
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

 3. คู่มือ Richtech Diskless
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

สภาพอากาศวันนี้
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ตรวจสุขภาพออนไลน์

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย
ห้องสมุดออนไลน์


administrator team 

เรียนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ปรัชญา :: อตฺตานํ ทมยนฺติ ปฎิทานํ
 แนะนำโรงเรียน


 


   โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุเทพ ไตต่อพล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมในขณะนั้น ได้ประชุมปรึกษาหารือกับครู - อาจารย์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ในการเปิดโรงเรียนสาขา ประจำตำบลนาขุนไกร เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีระยะทางใกล้ที่สุดประมาณ 20 กิโลเมตร โรงเรียนจึงขอความร่วมมือกับ นายประเสริฐ มีบุญ กำนันตำบลนาขุนไกร  ในขณะนั้น และสภาตำบลนาขุนไกร ได้เห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมาเปิดทำการสอนที่หมู่บ้านเขาดิน


 
     เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะครู - อาจารย์ และนักการภารโรง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือกับประชาชน โดยการนำของ นายรวม ครุฑจับนาค ได้ฃ่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 8 x 16 เมตร จำนวน 1 หลัง
   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก และตั้งชื่อว่า "โรงเรียนสาขาบ้านไร่พิทยาคม" โดยมี นายทวี พุกำพันธ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนสาขา มีนักเรียนจำนวน 41 คน
   ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้งบประมาณจากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมก่อสร้างอาการเรียนชั่วคราว ขนาด 6 x 30 เมตร จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 121/2539 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่ 30 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา                                                                     

   ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาขุนไกร โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม" โดยมีนายทวี พุกำพันธ์ เป็นครูใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   ต่อมา ในปีการศึกษา 2542 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน 216ล/41 หลังคาทรงไทย และอาคารประกอบเป็นจำนวนเงิน 16,100,000 บาท
   ปัจจุบันโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัญยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการในตำบลนาขุนไกร                                      
 


 
    ตราสัญลักษณะโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมประกอบไปด้วยอักษรย่อ ข.พ. สีน้ำเงินจารึกอยู่บนหลักศิลาจารึก ที่ตั้งประดิษฐานอยู่บนฐานของกลีบบัวสีเหลือง เหนือพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตานํ ทมยนฺติ ปฏิทานํ ภายในวงกลมที่เขียนชื่อและสถานที่ตั้งของโรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ ข.พ.        หมายถึง   อักษรย่อของชื่อโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
หลักศิลาจารึก          หมายถึง   แหล่งรวบรวมสรรพวิชาความรู้
ฐานกลีบบัว            หมายถึง   บ่อเกิดแห่งความรู้ความงอกงามทางสติปัญญา
สีน้ำเงิน              หมายถึง      ความเข็มแข็งอดทน
สีทอง                        หมายถึง     ความงามสดใส ความซื่อสัตย์สุจริต


      พุทธศาสนสุภาษิต อตฺตานํ ทมยนฺติ ปฏทานํ มีความหมายคือ คนขยันย่อมหมั่นฝึกตนอยู่เสมอ

      เมื่อนำความหมายแต่ละองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมมารวมกัน มีความหมายดังนี้

      "สถานศึกษาที่เป็นศูนย์รวมแหล่งวิชาการความรู้ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดความงอกงามทางสติปัญญา คุณธรรม และทักษะการใช้ชีวิต ตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่หมั่นศึกษาแสวงหาความรู้ได้ร่ำเรียน"
  
 
สี   คือ สีน้ำเงิน - สีทอง
สีน้ำเงิน              หมายถึง
     ความเข็มแข็งอดทน
สีทอง                        หมายถึง     ความงามสดใส ความซื่อสัตย์สุจริต


12:04:00
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (2568 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กโทรนิกส์
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 272 หมู่ 4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 055-615403 Fax. 055-615403
e-mail:kkpschool2540@gmail.comthemes by websurin